Attendance terminals

Avatar Zoom

Attendance terminals I.


TMC/Lite
TERMINAL WITH PRESSING KEYBOARD
New generation of terminals Multicon assigned for attendance systems where is a need to register persons on workstations. With connection to operating item KMC/E is possible to connect 15 of this terminals on 1 datal highway RS 485. This terminal can be used in administrative buildings and productional companies.

TPC/Lite
TERMINAL WITH PRESSING DISPLAY
New generation of attendance terminals Multicon with comfort user interface. Texty na displeji mu byť zobrazovan v rznych jazykoch. Terminl pracuje v spojen s riadiacou jednotkou KMC/E, kde k jednej jednotke mu byť pripojen dva terminly. Vyuitie zariadenia sa predpoklad k evidencii dochdzky pri vstupoch do budov alebo pre evidenciu vrobnch operci vo vrobnch halch.

TPC
TERMINAL WITH TOUCHING DISPLAY
Terminl určen pre evidenciu dochdzky a vrobnch operci s komfortnm uvateľskm rozhranm. Robustn kontrukcia a veľk displej predurčuj pouitie terminlu v priemyselnom prostred s veľkou frekvenciou priechodov. Vzhľad displeja a ovldacie funkcie mono prispsobiť poiadavkm zkaznka. Terminl pracuje v spojen s riadiacou jednotkou KMC/E, kde k jednej jednotke mu byť pripojen dva terminly.

TSC/TMC
TERMINAL WITH PRESSING KEYBOARD
tandardn dochdzkov terminl s vlastnm riadiacim procesorom a pamťou. Je mon ho pripojiť do riadiaceho počtača pomocou sriovej linky RS 485 a prevodnkom PS 232-485 (prevedenie TSC). V kombincii s riadiacou jednotkou KMC/E (prevedenie TMC) je mon terminl začleniť do sieťovch systmov. Integrovan rel umoňuj ovldať extern zariadenia, napr. dvern zmok alebo turniket. Externe sa d pripojiť druh snmač, ktor umoňuje registrovať obojsmern priechody. Vyuitie zariadenia sa predpoklad v mench administratvnych budovch a vrobnch prevdzkach.

Attendance terminals II.


iSCAN
TERMINAL WITH COLOUR TOUCHING DISPLAY AND BIOMETRIC DETECTOR
Tento model predstavuje vrcholn ponuku v identifikačnch terminloch pre dochdzkov a prstupov systmy. Zariadenie je vybaven snmačom karty, biometrickm snmačom odtlačku prsta, ovldacm displejom a grafickm uvateľskm rozhranm. Identifikcia osoby me byť preveden samostatne (karta alebo odtlačok), alebo oboma spsobmi naraz, čo zaisťuje maximlny stupeň bezpečnosti. Modulrny vntorn priestor umoňuje integrovať snmač s rznymi formtmi podľa druhu poadovanej aplikcie. Terminl pracuje v kombincii s riadiacou jednotkou KMC/E, ktor sa d pripojiť do počtačovej siete. Vyuitie terminlu sa predpoklad v dochdzkovch a evidenčnch systmoch pre podniky, korporcie alebo administratvne intitcie, vrtane monosti zabezpečenia vstupov do budov.

iTERM
INTELIGENT PC TERMINAL
Terminl určen pre objednvacie a prezenčn miesto v stravovacch aplikcich. Pomocou ID karty a intuitvneho ovldania sa d na terminli objednvať stravu, ruiť objednvky, vyberať rzne druhy jedl z preddefinovanch poloiek jedlničku, sledovať stav konta stravnka, popr. ďalie opercie. Je navrhnut tak, aby obsluhu mohla robiť akkoľvek osoba bez odbornch alebo predchdzajcich znalost techniky. Terminl me byť pouit v kombinci s prslunm SW aj pre ostatn aplikcie, napr. pokladničn terminl, skladov terminl, informačn miesto s prstupom na intranet, informačn miesto pre vrobn opercie a pod. K identifikcii osb sli zabudovan snmač kariet. Zabudovan rozhrania umoňuj pripojiť aj ďalie perifrie ako tlačiareň alebo scaner čiarovch kdov. Terminl sa d pripojiť do PC siete.

iPDA
MOBILE PDA TERMINAL
Mobiln dtov terminl na bze prenosnho počtača PDA s integrovanm bezkontaktnm snmačom kariet a bezdrtovm pripojenm do siete ethernet. V dochdzkovch systmoch sli pre kontrolu a evidenciu osb v miestach, kde nie je mon intalcia klasickch terminlov. Jedn sa napr. o vozov vrtnice alebo kontroln stanovite v areli firiem. Obsluhu prevdza informtor alebo pracovnk ochrany. Ďalou vhodou tohoto zariadenia je hromadn zber dt v terne, monosť on-line spojenia s databzou, mobilita a vysok komfort obsluhy. Funkcie zariadenia mu byť rzne podľa prslunej SW aplikcie nahranej v zariaden.

ACTAtek
AUTONOMIC BIOMETRIC TERMINAL
pecilny terminl pre prstupov systmy, ktor umoňuje identifikciu osb odtlačkom prstu. Je vhodn pre mal aplikcie ako kontroln miesto pre obmedzen prstup osb do vytipovanch priestorov. Terminl sa pripja do siete ethernet a nevyaduje pecilne SW vybavenie. Je vybaven vlastnm webserverom a vetky funkcie s dostupn pomocou tandardnho webovho prehliadača. Vntorn rel umoňuje ovldať napr. dvern zmok, elektromagnet alebo turniket. Na tlačidlovej klvesnici je mon zadvať jednotlivch uvateľov, prepnať mdy vstupu IN/OUT a ďalej voliť funkcie F1-F10. Zariadenie m jednoduch mont a obsluhu.


« Back